EVOLVE

Entrepreneurship / Innovation / Coworking / Academy

Interdisciplinary collaboration, empowerment and
competition platforms for new ideas, startups,
acceleration and growth

  CONTACT US

  ENTREPRENEURSHIP

  The path for the new entrepreneur!

  Incubator, Accelerator, premises, technology,
  services, network, community and events
  for youth entrepreneurship.

   CONTACT US

   INNOVATION

   The key competitive advantage of the future!

   Incubator for open and democratic innovation
   that challenges stereotypes and routines.

    CONTACT US

    THE ACADEMY

    Professional training as a generator for added value!

    Promotion of the labor market and development
    of human capital in accordance with the needs of the industry

     CONTACT US

     MAP

     APPLIED RESEARCH

     Open Innovation and Consulting

     Focus on addressing practical challenges, developing innovative solutions, and translating research findings into real-world applications, our smart city hub is more than just a lab.

     1. Open Innovation
     2. Living Lab
     3. Consulting Services
     4. Practical Solutions
     5.Technology Transfer
     6.IP Management
     7.Market Research

     STARTUP

     Incubation and Acceleration
     The Startup Center was created to support the growth and development of startups in the early stages. Our startup center offers a variety of resources, mentoring and networking opportunities to help startups succeed.

     1. Community and Networking
     2. Entrepreneurship Support
     3. Innovation Challenges
     4.Incubation
     5.Acceleration
     6.Working Space
     7.Funding and Financing

     COMMERCILIZING

     Testing and Prototyping
     If a project proves successful and the maker wants to commercialize it, our makerspace can be valuable resources for transitioning from a prototype to a market-ready product.

     1. New Product Manufacturing
     2. New Services Testing
     3. Capacity Building
     4. Knowledge Transfer
     5. Funding and Investment
     6. Prototyping and Testing
     7. Workspace and Tools

     WHAT WE DO?

     BARLETI Venture Enterprise do të jetë porta dhe platforma për ndërveprimin e botës së biznesit dhe tregut real me ekspertët dhe konsulentët dhe ekspertizën e Universitetit të Aplikuar dhe Sipërmarrjes BARLETI, por edhe bashkëpunëtorë akademikë dhe kërkimorë si dhe ekspertë ndërkombëtarë.

     Mbështesim lidhjen e zhvillimit të vazhdueshëm profesional me tregun e punës, kërkimin e aplikuar dhe novacionin e hapur, inkubimin dhe përshpejtimin e bizneseve të reja me akademikë, studiues vendas dhe partnerë ndërkombëtarë si investitorët.

     Komercializimi i ideve, produkteve dhe shërbimeve nëpërmjet krijimit të sipërmarrjeve të reja, startup-eve dhe bizneseve inovative, laboratorëve dhe bazave prodhuese, qendrave multifunksionale dhe ekosistemeve konkurruese për ideim - planifikim - prodhim - komercializim etj.

     Investime në sektorët e ekonomisë reale përmes partneritetit me bizneset ekzistuese ose ngritjen e sipërmarrjeve "të reja" inovative.

     • Ngritja e Kapaciteteve dhe Menaxhimi i Ciklit të Projektit
     • Fuqizimi i Ekosistemit të Kërkimit të Aplikuar dhe Inovacionit të Hapur
     • Komercializimi, Testimi, Prototipizim dhe Lidhja e Tregut
     • Programet e bashkëpunimit, inkubimit dhe përshpejtimit
     • Mbështetja dhe Ndihma e Bizneseve dhe Sipërmarrësve
     • Trajnimi dhe Transferimi i Aftësive Profesionale Multidisiplinare

     DIGITAL INNOVATION HUB

     Empowering Applied Research and Open Innovation Ecosystem

     Hub qe nxit kreativitetin, bashkëpunimin dhe inovacionin midis individëve, startup-eve, bizneseve, institucioneve kërkimore dhe palëve të tjera të interesuara. Shërbejme si shtytëse dhe akseleruese për kreativitetit dhe zhvillimin, duke lidhur individet novatore me institucionet dhe për t’i kthyer idetë novatore në realitet. Jemi një qender qe shërben si katalizatorë për sipërmarrjen, zhvillimin ekonomik dhe avancimin e teknologjisë dhe njohurive ne nje hapesire qe bashkon njerëz me ekspertizë dhe prejardhje të ndryshme për të punuar në projekte inovative, për të zhvilluar teknologji të reja dhe për të nxitur rritjen ekonomike. jemi dinamik dhe të adaptueshm, duke u zhvilluar vazhdimisht për të përmbushur nevojat në ndryshim të pjesëmarrësve të tyre dhe peizazhin gjithnjë në ndryshim të teknologjisë dhe biznesit.

     • Rrjetet bashkëpunuese
     • Menaxhimi i Pronësisë Intelektuale
     • Mbështetja Ligjore
     • Fonde dhe Financim
     • Mentorimi dhe Udhëzimet e Ekspertëve
     • Qasja në të dhëna dhe subjekte
     •  Mjetet dhe Softueri i Kërkimit
     • Rishikimi Etik dhe Pajtueshmëria
     • Mbështetja e publikimit dhe shpërndarjes
     Më shumë

     CONSULTANCY

     Capacity Building and Project Cycle Management

     Punojmë për të krijuar një shoqëri të qëndrueshme ku cilësia e përmirësuar e jetës dhe rritja ekonomike mundësohet nga zgjidhje inovative dhe të qëndrueshme për nevojat, sfidat dhe shqetësimet më urgjente për bizneset, institucionet publike dhe njerëzit. Ofrojmë njohuri që ndihmojnë kompanitë dhe organizatat të bëjnë zgjedhje strategjike dhe të arrijnë rezultate mbreslënese. Punojmë ngushtë me klientët tanë për të ofruar zgjidhje bazuar në nevojat e klientit, industrinë dhe rezultatin e dëshiruar. Konsulenca Barleti ndihmon bizneset dhe organizatat në arritjen e rezultateve të matshme. Në bashkëpunim me partnerët e Grupit Barleti, zhvillon strategji, të cilat garantojnë arritjen e qëllimeve dhe objektivave. Konsulenca Barleti synon të japë kontributin e saj në rritjen ekonomike dhe përmirësimin e standardeve të jetës në përgjithësi. Ne aplikojmë një qasje holistike dhe multidisiplinare ndaj asaj që bëjmë dhe asaj që aspirojmë të arrijmë.

     • Konsulencë dhe Ekspertize
     • Këshillimi
     • Hartëzim
     • Studime Fizibiliteti dhe Analiza
     • Sondazhe dhe Hulumtime tregu
     • Politika dhe Strategji
     • Plane Veprimi
     • Mbështetje për Menaxhimin e Projektit
     Më shumë

     BUSINESS STARTUP

     Co-working, Incubation and Acceleration Programs

     Synojmë të nxisim kreativitetin, bashkëpunimin dhe zhvillimin e ideve dhe teknologjive të reja. Do të përpiqemi të bashkojë sipërmarrës, startup, studiues dhe novatorë nga fusha të ndryshme për të punuar në projekte, për të shkëmbyer njohuri dhe për të mbështetur njëri-tjetrin. Do të ofrojmë burime të tilla si hapësira bashkëpunimi, mentorim, mundësi financimi dhe akses në ngjarjet e rrjeteve. Representing the applied business arm of the University, we are responsible for the commercialization of born ideas and startups, the management and transfer of intellectual property and created knowledge, as well as the creation of prototypes, brand registration and the market launch of new services and products.

     • Skautizmi i ideve
     • Sfidat dhe Konkurset
     • Inkubacioni
     • Ambiente dhe Pajisjet
     • Stafi Teknik professional
     • Programi i përshpejtimit
     • Shërbimet dhe Mbështetja
     • Fonde dhe financimi
     Më shumë

     SKILLS ACADEMY

     Multidisciplinary Professional Upskills, Training and Qualification

     Fokusohemi në nxitjen e inovacionit, kreativitetit, sipërmarrjes dhe aftësive për zgjidhjen e problemeve. Jemi krijuar për të ndihmuar studentët, profesionistët dhe novatorët aspirues të zhvillojnë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të gjeneruar dhe zbatuar ide dhe zgjidhje alternative. Do të ofrojmë programe arsimore, seminare dhe sesione trajnimi për të rritur aftësitë dhe njohuritë e pjesëmarrësve, duke i ndihmuar ata të lundrojnë në sfidat e inovacionit dhe sipërmarrjes. Trajnime nga profesionistet me te mire te fushave me eksperienca praktike dhe aftesim per kualifikimet e kerkuara nga tregu.

     • Të mësuarit e vazhdueshëm
     • Edukimi sipërmarrës
     • Mësimi praktik
     • Mentorimi dhe udhëzimi
     • Qasje ndërdisiplinore
     • Kurrikula dhe kurset
     • Burimet dhe lehtësitë
     • Mundësitë e rrjetëzimit
     • Angazhimi i Komunitetit
     Më shumë

     MAKER SPACE - TEST

     Commercializing, Testing, Prototyping and Market Linkage

     Hapësira jonë e krijuesve është një hapësirë pune bashkëpunuese ku njerëzit me interesa të përbashkëta, veçanërisht në fusha si teknologjia, inxhinieria dhe dizajni, mund të mblidhen për të punuar në projekte, për të shkëmbyer njohuri dhe për të hyrë në mjete dhe pajisje për testimin, prototipin dhe potencialisht komercializimin e ideve të tyre. Procesi i testimit, prototipizimit dhe komercializimit të një produkti shpesh përfshin shumë hapa, dhe një hapësirë krijuese mund të shërbejë si një mjedis mbështetës dhe bashkëpunues për novatorët dhe sipërmarrësit për të sjellë në jetë idetë e tyre.

     • Testimi dhe ideimi
     • Prototipi dhe prodhimi i produktit
     • Bashkëpunimi
     • Zhvillimi Iterativ
     • Hapësirë  pune dhe zyre
     • Teknologjia dhe Mjetet
     • Komercializimi
     •  Financimi dhe Investimi
     • Zhvillimi i biznesit
     • Edukimi dhe trajnimi
     Më shumë

     RESOURCES AND FINANCING

     Supporting and Assisting Businesses and Entrepreneurs

     Strukturojme aktivitetin tone në 10 drejtime kryesore të konceptuara për të targetuar dhe ofruar zgjidhje dhe mbështetje të personalizuar me qëllim që ndihma e ofruar të ketë impakt të drejtpërdrejtë dhe të matshëm të performancën dhe zhvillimin e mëtejshëm të biznesit. Nisur nga diferencat e tipologjisë së problematikës midis bizneseve të mëdha, që kanë nevojë më të madhe për konsulencë dhe ekspertizë dhe bizneseve të vogla e të mesme, të cilat kanë nevojë më të madhe për shërbime mbështetëse, kemi ngritur strukturat e tona në mënyrë të tillë që ti shërbejnë sa më mirë nevojave të këtyre dy kategorive të mëdha.

     • Drejtim Strategjik
     • Administrim Biznesi
     • Menaxhim Operacionesh dhe prodhimit
     • Teknologjite e prodhimit
     • Logjistike dhe Distribucion
     • Marketing dhe Shitje
     • Biznesi Dixhital
     • Produkte dhe Tregje te reja
     • Burime Njerezore
     • Sherbime Legale dhe Imobiliare
     Më shumë

     DIGITAL INNOVATION HUB

     Empowering Applied Research and Open Innovation Ecosystem

     MAKER SPACE - TEST

     Commercializing, Testing, Prototyping and Market Linkage

     RESOURCES AND FINANCING

     Supporting and Assisting Businesses and Entrepreneurs

     BUSINESS STARTUP

     Co-working, Incubation and Acceleration Programs

     SKILLS ACADEMY

     Multidisciplinary Professional Upskills, Training and Qualification

     CONSULTANCY

     Capacity Building and Project Cycle Management

     NEWS & EVENTS

     Universiteti Barleti shpallet fitues i projektit të thirrjes së AKKSHI - Biodiversiteti dhe Mjedisi!

     Me kënaqësi njoftojmë se Universiteti Barleti ka arritur të fitojë projektin e titulluar "Qytetet…

     UniBa fitues i tre projekteve të thirrjeve të AKKSHI

     Universiteti Barleti shpallet fitues i tre projekteve të thirrjeve të AKKSHI. Dy projekte të…

     DIGITAL INNOVATION HUB

     Empowering Applied Research and Open Innovation Ecosystem

     Collaborative Networks

     Building connections with other researchers, industry experts, and professionals can lead to valuable insights, partnerships, and knowledge sharing.

     Intellectual Property Management and Legal Support

     Guidance on intellectual property rights and legal considerations when developing new technologies or innovations.

     Funding and Financing

     Financial support is essential for conducting research. This can come from government grants, private organizations, or industry partnerships

     Mentorship and Expert Guidance

     Guidance from experienced mentors or subject matter experts can help researchers navigate challenges and make informed decisions

     Access to Data and Facilities

     Researchers often need access to specialized data, laboratories, or equipment. Support in the form of access to these resources is valuable.

     Research Tools and Software

     Access to specialized software, tools, and technologies can streamline research processes.

     Ethical Review and Compliance

     For research involving human subjects or sensitive data, support for ethical review and compliance is essential.

     Publication and Dissemination Support

     Assistance with publishing research findings, patent applications, or presenting results at conferences.

     CONSULTANCY

     Capacity Building and Project Cycle Management

     Project Management Support

     Efficient project management can help researchers stay on track and meet their goals.

     Consultancy

     Advising

     Studies and Surveys

     Policy Papers

     Mapping Studies

     Sbject title

     Sbject title

     BUSINESS STARTUP

     Co-working, Incubation and Acceleration Programs

     INCUBATION

     Our Startup incubation involves nurturing and supporting early-stage startups, from the concept or idea stage to the real company development and market entry. The goal is to prepare startups for independent operation and successful market entry.

      

     Duration: Our Incubation programs have different duration, which can range from several months to a few years – depending from the type of product and business scale.

     We facilitate connections between startups, mentors, investors, and industry professionals, creating opportunities for collaboration and partnerships.

     We offer seed funding, grants, or access to investors to help startups secure their initial capital

     We help startups plan for their next steps, which might include seeking additional funding, launching their products, or pursuing acquisition opportunities.

     One of the primary benefits of our incubation is access to experienced mentors who can provide guidance and expertise in various aspects of business development, including strategy, marketing, and product development.

     Our Incubation program include workshops, seminars, and training sessions to help founders build their entrepreneurial skills and knowledge.

     We organize innovation challenges and competitions, encouraging students to pitch their ideas and compete for prizes or funding.

     ACELERATION

     Our acceleration program is designed to help startups grow rapidly and scale their operations. We work with startups that have already developed their products or services and are looking to accelerate their growth.

      

     Duration: Accelerator programs is more time-limited than incubation, it lasts a few months. The focus is on achieving specific milestones and growth targets.

     Accelerators provide intense support, mentorship, and resources to help startups refine their business models, secure funding, and enter the market quickly.

     Accelerators often provide startups with a small amount of initial funding in exchange for equity in the company. This can help align the interests of the accelerator with the startup’s success.

     Accelerators may provide access to market research, product development resources, and expert advice to help startups accelerate their growth.

     Accelerators help startups develop and execute growth strategies, expand their customer base, and achieve market penetration.: We will try to help you to expand your operations and enter international markets.

     Our program culminates in a “Demo Day” event where startups present their businesses to a group of potential investors and mentors.

     Opportunities for training, workshops, and skill development to enhance the capabilities of researchers.

     SKILLS ACADEMY

     Multidisciplinary Professional Skills Training and Transfer

     OUR OFFER:

     MAKER SPACE

     Commercializing, Testing, Prototyping and Market Linkage

     MAIN SERVICES:

     Testing and Ideation

     Makerspaces are often used as creative hubs where individuals or teams can brainstorm ideas and concepts. These spaces provide an environment that fosters innovation, allowing people to explore new concepts and technologies.

     Prototyping

     Makerspaces are equipped with a wide range of tools and equipment, including 3D printers, laser cutters, CNC machines, soldering stations, and electronics workbenches. These tools allow individuals to create prototypes of their ideas, which can range from physical products to software applications.

     Collaboration

     Makerspaces encourage collaboration and knowledge sharing among members. You can often find experts in various fields who are willing to offer guidance and assistance, making it an excellent place for networking and learning from others.

     Iterative Development

     Prototyping is often an iterative process. Makerspaces make it easier to rapidly develop and refine prototypes, incorporating feedback and making improvements until a product or concept reaches a more mature stage.

     Technology and Tools

     Innovation hubs may provide access to state-of-the-art technology, software, and tools that support research and product development.

     Working and Office Space

     Many incubators provide startups with office space, equipment, and infrastructure, creating a collaborative environment that fosters innovation and productivity.

     Commercialization

     If a project proves successful and the maker wants to commercialize it, makerspaces can be valuable resources for transitioning from a prototype to a market-ready product.

     Here’s how the commercialization process might work:

     a. Business Development: Makers can seek advice and guidance on business development within the makerspace. This might involve creating a business plan, identifying potential markets, and understanding the financial aspects of their project.

     b. Funding and Investment: Makerspaces can often connect entrepreneurs with potential sources of funding, such as venture capitalists, angel investors, or crowdfunding platforms.

     c. Product Manufacturing: Makerspaces may have resources for small-scale manufacturing or connections with local manufacturers. They can assist in finding the right production partner for scaling up.

     d. Intellectual Property (IP) Considerations: Makers can get advice on protecting their intellectual property through patents, copyrights, trademarks, or open-source licensing, depending on their business model.

     e. Market Research: Access to market research tools and resources can help makers understand their target audience, competition, and potential market opportunities.

     f. Education and Training: Makerspaces often offer workshops and classes on topics like marketing, branding, and sales to help makers bring their product to market successfully.

     Subject

     BUSINESS SUPPORT CENTER

     Supporting and Assisting Businesses and Entrepreneurs

     Strategic Management

     ....

     Business Administration

     ....

     Production and Operation

     ....

     Finance and Accounting

     ....

     Sales and Marketing

     ....

     Internet and Technology

     ....

     Human Resources

     ....

     Legal Affairs

     ....

     Real Estate

     ....

     OUR PARTNERS

     CONTACT US

     ADDRESS

     Tiranë, Rruga Frang Bardhi

     Selitë

     TELEPHONE

     +355 68 60 31 504

     +355 69 40 96 362